'Mastering the power of ink and brush'

free Hebrew translation from 'Sea of Ink' / Richard Weihe Chapter 15

origin 'Shih-t'ao: Quotes on Painting' (3rd thesis)

 

התמחות בעֹצמת דיו ומכחול

גשן התדיין עם מורהו על הקשר בין ההרים הגבוהים והנייר הקטן, בין הסלע הקשה ורכות המכחול. 'איך יתכן להביע את העצום מול הקטן, הקשה דרך הרך, האור דרך החושך? איך ניתן להביע דבר אחד על ידי דבר אחר שאיננו הוא?׳
׳אתה צריך להתגבר על הסתירה בדעתך׳ החל המאסטר לומר, ׳למד לשלב אותם כמו שאתה עושה עם דיו ומכחול. דבר הינו דבר בקשר עם עצמו, אבל גם בקשר עם דברים אחרים. זהו זה וגם זה. גם אם אנחנו מבינים דבר רק מנקודת מבט של זה אחד, אף על פי כן, הוא נקבע יחד, זה וגם זה.׳
המאסטר השתהה לרגע, ׳לכן, אל תהפוך לעבד של נקודת מבט של ניגודים מוחלטים. זה האחד, הוא גם זה האחר, וזה האחר הוא גם זה האחד׳. הוא חזר על דבריו. ׳במקום בו הם פוסקים להיות הפכים, תמצא את ציר הנתיב. הנתיב הופך להיות עמום אם אתה הולך בו רק בדרך אחת.׳
׳המילים שלך עצמן עמומות, מאסטר׳ , אמר גשן. ׳איך מה שאתה אומר משפיע על השימוש במכחול?׳
׳עבורי כצייר הערך של ההר הוא לא בגודל שלו, אלא באפשרות להשתלט עליו עם המכחול. כשאתה מתבונן בהר אתה רואה פיסה של הטבע. אבל כשאתה מצייר הר הוא הופך להיות הר. אתה לא מצייר את הגודל שלו, אתה רומז עליו. חשיבות המכחול נמצאת לא באורך הזיפים שלו, אלא בעקבות שהוא משאיר אחריו. חשיבות הדיו נמצאת לא בדיו, אלא בכוח ההבעה והשתנות הזרימה שלו. חשיבות פלג הרים לא נמצאת בעצמו, אלא בתנועה שלו; חשיבות ההר נמצאת בתוך השקט שלו׳.  אז המשיך: ׳היד שלך היא הרוח המנחה. יש לך הכל בידך. הקו המאחד נמצא בכל הדברים.׳
והוסיף: ׳כאשר אתה טובל את המכחול לתוך הדיו, אתה טובל אותו לתוך נשמתך. וכאשר אתה מדריך את המכחול זוהי הרוח המדריכה אותו. ללא עומק ורוויה, הדיו שלך ייעדר נשמה; ללא הדרכה וחיוניות המכחול שלך יעדר רוח. הדבר האחד מקבל מהדבר האחר. משיכת הקו - מקבלת מהדיו, הדיו מקבל מהמכחול, המכחול מקבל מהזרוע, והזרוע מקבלת מהרוח המדריכה אותך. זוהי מהות ההתמחות בכח גם של דיו וגם של מכחול.׳

 

תרגום חופשי מתוך פרק 15 ׳ים של דיו׳/ ריצ׳רד ווי
מקור: שין-טאו: פתגמים על ציור (תזה 3)

מוזיאון וילפריד לוגו.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

London, England        I      mail@talialehavi.com    

2020@TaliaLeHaviStudio